Coachen en de spirituele reis

verslag 22 mei 2014 - coachen en de spirituele reis - JJ Suurmond
Bijeenkomst VCC te Nijkerk, 22-05-2014.

Opening door Sietze Ketelaar: Prediker 5:1
Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften.
Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn.

Afmeldingen:
Rob Barzilay, Ineke van Faassen, Huib Jongenburger, Dineke van Kooten

Activiteiten VCC:
Opwekking: droomcafé. Deelname is mogelijk. Zie site VCC.
27 juni: extra activiteit door en voor de leden (en externen) te Deil
Thema: Dag van verbinding. Coachen m.b.v. paarden, systemen en Benedictus.

Aanmelden via de website.
Kosten: leden € 40,- niet leden € 80,-

26 september Jubileum VCC. Een speciale commissie van leden bereidt de dag voor. Het zal anders zijn dan andere VCC-bijeenkomsten. Er is nog ondersteuning nodig bij de voorbereiding. Iets voor jou?
26,27 november: Christelijke Ondernemersdagen te Nijkerk, VCC staat er met een stand. Henk Minnen maakt gebruik van de stand. Wie wil nog meer gebruiken van de stand met de mogelijkheid van promoten van je eigen onderneming?

Mededelingen leden:
Woestijnreis voor vrouwelijke ondernemers in oktober. Lifetime Expeditions
21 juni Benedictusdag door Pieter de Kruijf. www.viabenedictus.nl
Klooster Maria’s Toevlucht te Zundert. Mogelijkheid voor bezinning, training e.d.

Spreker:
Jean-Jacques Suurmond met Coaching en de spirituele weg. Als een verandering tot verwarring leidt is een coach zinvol.
Een spirituele kant is er aan iedere verandering, overgang in het leven.

Verandering wordt vaak niet als leuk ervaren
Crisis is een kans op spiritueel gebied.
Ervaringen van tegenwind kan een voortstuwing worden. We mogen opbloeien tot de mens die we kunnen zijn.
Gevoel van leegte, zinloosheid is geestelijke duisternis, maar is ook het punt waar de spirituele ontwikkeling kan beginnen.

- Hoe we denken , waarnemen wordt gestuurd door metaforen, bv DSM V, religieuze handboeken e.d. We structureren de werkelijkheid om deze te kunnen hanteren. We vinden kernmetaforen in de gelijkenissen in de Bijbel.

Er worden drie metaforen gebruikt: de context, organisme en de machine.

In het contextuele hebben we o.a. met de familie te maken. (Nagy). De veranderingen in de ouderenzorg zijn daar een voorbeeld van.
Predestinatie is een machinale metafoor van het geloof. Hemel en hel, oorzaak en gevolg, straf op de zonde zijn daar voorbeelden van. Soms worden metaforen verabsoluteerd.
Spirituele metaforen zijn in onze tijd ondergronds gegaan.
Eerder hadden we meer uitspraken als: Levensreis met God en naar God toe. Het leven als een reis. Bijbelse tocht door de woestijn. Tocht van de held (Odysseus).

Probleem van verabsoluteren van de metafoor is God als oordelende Rechter zien.

Veel geloof is verdwenen. Het leven wordt soms gezien als een zinloze tocht. Agressie, frustratie, zinloosheid, moedeloosheid en apathie ontstaan.

- Aspecten van de spirituele weg: Zuivering, verlichting en vereniging.
Deze fasen komen op andere niveaus spiraalvormig terug,

Zuivering.
Zolang mensen naar de verwachting van hun omgeving leven, blijven ze los van God.

Zuivering is het zelf ontdekken op een dieper existentieel niveau. Het ware zelf: de diepere ziel. De weerschijn van God in ons.

Door lijden word je je bewust van je innerlijke kern. Nood leert bidden. Of: waar is God?

Vormen van lijden: ziekte, ongeluk, relatieproblemen, levenscrisis, vlakheid, zinloosheid.

Een doorbraak geeft een diepere betrokkenheid op God. De vraag: Er moet toch iets zijn, komt boven drijven.

Een spiritueel probleem wordt vaak met alcohol, drugs, seksualiteit, niet willen leven bestreden.

Een psychisch probleem geeft vaak de angst voor het ware zelf aan.

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, voor je bestaan eb afkicken van het ideaalbeeld helpt je verder. Als je leeft in de verwachting van de ander, loop je jezelf voorbij en kom je nooit thuis!

Therapie kan de spirituele bewustwording op gang brengen.

Wie ben je werkelijk in Gods ogen?

Verlichting
Er is een God. God is anders dan ik dacht.
Godsbesef: het cognitieve van de spirituele weg. Het kennen van God verandert. Er vindt een opbloei plaats. Het leven wordt rijk, vol en vervuld ervaren.
Door de grote openstelling is er ook in eerste instantie ruimte voor andere invloeden.
Als God anders blijkt dan gedacht of geleerd kan dat een schokeffect teweeg brengen. Niet begrepen worden is de angst en isoleert.

De Gods ervaring staat haaks op de maatschappij. Er is spirituele twijfel. Spirituele weerstand veroorzaakt angst en starheid.

Een spirituele keuze is: jezelf mogen zijn.

Vereniging

De vereniging kan leiden tot een relatie met God. Het is het geheim van alle bezieling. Elk mens verenigt zich met iets. Werk , partner, hobby, alles waar je aan of mee verbindt.
Het schept hoge normen en kan ongezonde patronen opleveren.
Relatie proces waarin je één wordt met iets of iemand.

Door je te verenigen, kom je dichter bij God. God is overal.

De vereniging met God is als een diepteoefening met je partner. Gebed is belangrijk in de relatie.
3 soorten relatievormen.

Relatie: Het proces waarin ik één wordt met iemand of iets.
a. Onpersoonlijke of manipulatieve: slavernij, magie, voorbeschikking (schuld)
b. Contractuele (rechten en plichten): wederzijds profijt, ontbinding van het contract. Contract met God: de Here Jezus is de plaatsvervanger.
c. Onvoorwaardelijke liefde (hier komt het ware zelf thuis)
Een open en vrije relatie. Hij blijft zich ontwikkelen en wordt nooit saai.

Hier wordt je onvoorwaardelijk gewaardeerd om je uniciteit.

Geen onvoorwaardelijke liefde geeft bitterheid, negativisme en onderdrukking.

Het grootste lijden is het zinloze lijden.

Elk lijden is een spirituele kans.

De opbloei kan ontstaan met behulp van een begeleider of coach.

Coach is agent of change. De vroedvrouw die bijstaat in barensnood.

De coach helpt de ander kansen te nemen en zichzelf te ontdekken.
De ware God is een inbreuk in onze gedachtegang. Het breekt daarmee onze Godsbeelden af. Hij is vele malen groter dan wij kunnen bevatten.
God gebeurt.

De Joden werden door de Romeinen atheïsten genoemd, omdat ze geen godsbeelden hadden.

Er vindt een verandering van godsbeeld plaats.

Van je geloof afvallen is er dieper in vallen!

Een Godservaring, - beleving, -ontmoeting: Het is onzegbaar.
Het is niet onder woorden te brengen.

De werkelijkheid is oneindig groter.

Coachées: Ze hebben last van hun Godsbeelden.

Elke crisis is een kans,

Ziel: ander woord voor het ondoorgrondelijke van de mens. Op zoek naar het ondoorgrondelijke van God.

Iedereen kan zich bezield vinden.

Kennen van de liefde i.p.v. kennen van de ratio.

Spreken met aandacht is synoniem voor gebed.

Augustinus: Kloosterregel: Samenleven in de gemeenschap is de beste leerschool.

Als we Godsbeelden niet verabsoluteren en spreken met Godsbeelden, gaan we beter om met de ander en onszelf.

Verlangen: de geest in mij, wat leeft in mij.

Het is een hunkering, een behoefte.

Verlang naar God, dan heb je alles.

Na de pauze wordt er geoefend met de drie items in het coachproces en spiritualiteit: zuiveren, verlichting, vereniging.

Het evaluatierondje laat zien, dat iedereen het als zeer opbouwend, van betekenis en verrijkend heeft ervaren, met dank aan Jean-Jacques Suurmond.

Afsluiting;

Pieter sluit de middag af, waarna we gebruik maken van de netwerkmaaltijd.

Dr. Jean-Jacques Suurmond is predikant-geestelijk verzorger, supervisor/begeleider en publicist, o.a. columnist van het dagblad Trouw. Zijn laatste publicaties zijn Meer geluk dan grijsheid, over de spiritualiteit van de oudere levensfase en de heruitgave Op reis met de kleine prins (uitgeverij Meinema). Website: www.jean-jacquessuurmond.nl

Boeken, websites e.a.

Jean-Jacques Suurmond: De spiritualiteit van Florence Nightingale
Jean-Jacques Suurmond: Meer geluk dan grijsheid, en andere
William James: Wonder van beproeving. In het lijden iets leerzaam ontdekken. Het is een kracht in je rug op de weg. Het brengt een innerlijke verandering.
Website Sporen van God.
Kerkopkop.nl spel Spiegelbeeld
Geloofsfasen James Fowler